Ni Tian Zhizun (Against The Sky Supreme) ตอนที่ 1-167 ซับไทย

Ni Tian Zhizun (Against The Sky Supreme) ตอนที่ 1-167 ซับไทย

จักรวาลทั้งหมดแบ่งออกเป็นจักรวาลภายในและจักรวาลภายนอก จักรวาลทั้งสองเป็นศัตรูกัน จักรวาลภายนอกถูกปกครองโดยปีศาจ และจักรวาลภายในถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรแห่งเทพเจ้า

อาณาจักรนิรันดร์ และอาณาจักรมนุษย์ ในจักรวาล มีโลกมนุษย์มากมายเช่นทวีป Tianfa และเรียกรวมกันว่าภูมิภาค Jiutian Xin ในทุ่งของ Jiutian Xin จักรพรรดิอมตะทั้งเก้าได้บัญชาการทุ่งดาวทั้งหมดในเก้าชั้น เหนือสวรรค์ทั้งเก้าเป็นดินแดนแห่งการชำระล้างเทพอมตะ

ตอนใหม่
ซับไทย
พากย์ไทย

ดูต่อจาก Ni Tian Zhizun (Against The Sky Supreme) ตอนที่ 1-167 ซับไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *